Vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår («Vilkårene») gjelder for kjøp av varer og tjenester hos Gym Ragnarok DA, org.nr 992 403 357, per 12.01.2020.

 

1. Generelt

 1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i Gym Ragnarok mellom den person («Medlemmet») som er navngitt i avtalen og Gym Ragnarok. Avtalen med Gym Ragnarok består av Vilkårene og kjøpsavtalen (til sammen «Medlemsavtalen»). I tillegg til Medlemsavtalen vil enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og visse tilbud, herunder kjøp av varer. Slike særskilte vilkår er tilgjengelig på Gym Ragnarok sin nettside (gymragnarok.no), og står dessuten nevnt i kapittel 8 (Angrerett). 
 2. Gym Ragnarok forbeholder seg retten til å endre Vilkårene iht. kapittel 7.

2. Medlemskap

 1. Medlemskap i Gym Ragnarok kan søkes av myndige personer (18 år) som ikke skylder penger til Gym Ragnarok for tidligere medlemskap, ikke tidligere har blitt utestengt fra Gym Ragnarok, og som ikke har opptrådt klanderverdig ifm. tidligere medlemskap i Gym Ragnarok. 
 2. Personer som ikke er myndige (18 år)  kan inngå medlemsavtale med Gym Ragnarok, dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
 3. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.
 4. Medlemskapet i Gym Ragnarok er et løpende avtaleforhold frem til medlemskapet avsluttes skriftlig. 
 5. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet. 
 6. Medlemmet får tildelt et medlemskort i Gym Ragnarok. Medlemskortet er Gym Ragnarok sin eiendom, og disponeres personlig av Medlemmet. Kortet kan ikke overdras eller lånes bort. Ved avslutning av medlemskapet skal Medlemmet uten ugrunnet opphold destruere medlemskortet eller levere det tilbake til Gym Ragnarok.
 7. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved Gym Ragnarok slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår. 
 8. Medlemmer som innehar et medlemskap som Gym Ragnarok ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Gym Ragnaroks til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.
 9. Gym Ragnaroks medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside. 
 10. Gym Ragnarok vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).
 11. Gym Ragnarok gjennomfører kamareaovervåkning i sine lokaler, regulert ihht. gjeldende lov- og regelverk.

 3. Betaling av medlemskapet

 1. Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Gym Ragnarok sin gjeldende prisliste.
 2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall uavhengig om nødvendig betalingsinformasjon er mottatt. Medlemmet plikter å kontakte Gym Ragnarok for å få nødvendig betalingsinformasjon om denne mangler.
 3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin betalingsleverandør for å sikre månedlig betaling av medlemsavgift. 
 4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, avsluttes medlemskapet og tilgangen til treningssenteret sperres med umiddelbar virkning. Gym Ragnarok benytter seg ikke av innfordringstjenester og purrer ikke på betaling. Medlemmet må selv ta kontakt med Gym Ragnarok for å gjenåpne medlemskapet, og må ved gjenåpning betale alle utestående beløp før oppstart. 
 5. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom medlemskapet er avsluttet ihht. kapittel 7.
 6. En eventuell endring av medlemsavgiften kan Gym Ragnarok først gjøre gjeldende etter to (2) måneders varsling. 

4. Medlemmets ansvar

 1. Medlemmet plikter å:
  1. Gjøre seg kjent med og følge Gym Ragnarok sine til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, inklusiv antidopingregler, som finnes på gymragnarok.no.
  2. Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre, tilgjengelig på www.antidopingnorge.no. Gym Ragnarok er Rent Senter, og vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234 og slik bruk kan bli politianmeldt.
  3. Informere Gym Ragnarok om endringer i opplysninger for betaling av månedlig medlemsavgift (som f.eks. navn, kontonummer og adresse).
  4. Alltid registrere sitt personlige medlemskort ved ankomst før Medlemmet benytter seg av Gym Ragnarok. Gym Ragnarok vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon. 
  5. Medlemmet får tildelt et medlemskort i Gym Ragnarok. Dette skal fremvises for adgangskontroll og av sikkerhets- og smittevernhensyn. Medlemskortet er Gym Ragnarok sin eiendom og disponeres personlig av Medlemmet. Kortet kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare kortet på en betryggende måte, slik at det ikke blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Gym Ragnarok .
  6. Ved tap eller skade av medlemskort, vil Gym Ragnarok sperre medlemskortet og utlevere et nytt. For utlevering av nytt medlemskort, må Medlemmet betale Gym Ragnarok et gebyr iht. Gym Ragnaroks gjeldende prisliste. 

5. Kommunikasjon

 1. Gym Ragnarok sender informasjon til medlemmer til mobilnummeret eller e-postadressen Medlemmet har oppgitt til Gym Ragnarok. Medlemmet er ansvarlig for å informere Gym Ragnarok om endring av kontaktopplysninger.
 2. Gym Ragnarok kommuniserer også gjennom direktemeldingstenester som Messenger, Facebook og Instagram, i tillegg til gjennom betalingstjenesten Vipps. 
 3. Ved informasjon om tilbud, retningslinjer eller andre beskjeder, vil Gym Ragnarok også benytte oppslagstavle i inngangsområdet til treningssenteret. 
 4. Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen, herunder oppsigelse, skal gjøres skriftlig til Gym Ragnarok via e-post. Kontaktinformasjon til Gym Ragnarok er tilgjengelig på Gym Ragnarok sin nettside (gymragnarok.no). 

6. Personopplysning og markedsføring

 1. Gym Ragnarok vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.
 2. Medlemmet samtykker til at Gym Ragnarok registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av Gym Ragnarok tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Gym Ragnarok. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Gym Ragnarok DA. 
 3. Medlemmet samtykker til at Gym Ragnarok lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på gymmet registrert gjennom bruk av adgangskort.
 4. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Gym Ragnarok skal bekrefte mottak av melding om sletting og avstå fra å benytte gjeldende treningshistorikk. 
 5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.
 6. Gym Ragnarok vil ikke benytte direktekommunikasjon for å markedsføre sitt tilbud, men kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, ref. pkt. 5, for å informere om forhold ved treningssenteret knyttet til praktisk informasjon, sikkerhet, stenging, smittevern, m.v. herunder endringer på medlemsvilkår og endring av medlemsavtalen. Medlemmet har ikke anledning til å reservere seg mot slik informasjon. 
 7. I henhold til punkt 2.11 vil kameraovervåking gjennomføres på Gym Ragnarok. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

 1. Medlemskapet kan sies opp når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut første betalingsperiode. Etter første betaling går medlemskapet over til løpende avtaleforhold, og oppsigelsen er en (1) måned. 
 2. Oppsigelsen skal skje skriftlig via e-post. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse via e-post om at oppsigelsen er registrert, samt når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom overnevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må Medlemmet selv ta kontakt med Gym Ragnarok .
 3. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Gym Ragnarok innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Se punkt 8 for utfyllende informasjon om dette. 
 4. Gym Ragnarok har rett til å gjøre endringer i månedlig medlemsavgift, avgifter og Vilkårene. Ved endringer Gym Ragnarok antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Medlemmet, vil Medlemmet bli varslet senest to (2) måneder før endringen trer i kraft. Vedtar Gym Ragnarok betydelige endringer som negativt påvirker og som ikke er til åpenbar fordel for Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale i hht. punkt 7.2 over.
 5. Gym Ragnarok har rett til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
  1. Brudd på betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter.
  2. Brudd på Gym Ragnaroks regler, herunder antidopingregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av Gym Ragnarok .

8. Angrerett

 1. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til Angrerettloven. 
 2. Medlemmet må gi Gym Ragnarok melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 
 3. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Medlemmet har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev). 
 4. Ved kjøp av enkeltstående varer (f.eks. treningsklær) vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et medlemskap/abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 
 5. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Gym Ragnarok uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Gym Ragnarok kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
 6. Medlemmet/kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan medlemmet/kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
 7. Gym Ragnarok er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til medlemmet/kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Gym Ragnarok fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Gym Ragnarok har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Personopplysninger

 1. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Gym Ragnarok. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Gym Ragnarok, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Oppbevaring og ansvar ved personskade, skade og/eller tyveri

 1. Medlemmet trener til enhver til på eget ansvar. Gym Ragnarok er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på treningssenteret. 
 2. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på Gym Ragnarok etter tidspunkt for ordinær stenging, har Gym Ragnarok rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om Medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har Gym Ragnarok etter eget valg rett til å kaste disse. 
 3. Gym Ragnarok er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til Gym Ragnarok. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

11. Fritaksgrunner, ansvarsbegrensning, lovvalg og tvist

 1. Gym Ragnarok er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Gym Ragnarok sin kontroll og som Gym Ragnarok ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure), herunder pandemi og smitteverntiltak. 
 2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
 3. Tvister mellom Medlemmet og Gym Ragnarok skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.